Lliçó inaugural de la Facultat de Belles Arts, curs 2016/2017

Sala d'actes de la Facultat de Belles Arts
26 d'octubre a les 12.00h

TRACES DE BELLESA EN EL CARÀCTER DESTRUCTIU
(de Walter Benjamin a la contemporaneïtat)

Components de la taula:
Joan M. Minguet i David G. Torres

Moderador:
Manuel Aramendía