I Concurs Internacional de llibre d'artista en homenatge a Joan Brossa

El grup de recerca Poció. Poesia i Educació , en el marc del projecte reconegut «La poesia experimental catalana (19592004):
característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves» (FFI201341063P), organitza les I I Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions, que tindran lloc al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 27 i
28 d’octubre de 2016.

Dins d’aquest marc es convoca el I Concurs Internacional de Llibre d’Artista en homenatge a Joan Brossa, amb la finalitat d’estimular aquesta modalitat de creació artística dins el context del que
podríem anomenar “poètiques experimentals”, eix vertebrador de les jornades.

Documentació i presentació de les obres

Butlletí d'Inscripció, degudament emplenat, que s’adjunta en aquestes bases i una f otocòpia del
DNI (o document que el substitueixi per artistes estrangers) en sobre tancat i on constarà un lema.
3.2. El termini d'admissió serà de l'1 al 25 de setembre del 2016.
3.3. Les obres s’han d’entregar/enviar a la Fundació Joan Brossa: Pl. Dels Àngels, 8, 1r pis. Centre
d'Estudis i Documentació, MACBA. 08001, Barcelona.

+info