Concurs: Societat Catalana Mediació en Salut

Objectiu del concurs

La SCMS (Societat Catalana de Mediació en Salut) convoca un concurs artístic que versi en relació a la següent temàtica “ Importància del diàleg i la  comunicació per la gestió de conflictes  en establiments de salut”.
Les característiques més apreciades seran la originalitat i la pertinença amb el tema tractat.  

Qui pot participar-hi?

Poden participar qualsevol alumne de la Facultat de Belles Arts. 
Només es podrà presentar una obra per persona. 

Característiques  que ha de tenir les obres

Les obres d’art enviades hauran de ser originals en dos dimensions, com poden ser pintures, dibuixos, il·lustracions, collages, fotografies i impressions digitals. S’acceptaran obres en tècniques mixtes. S’exclouen díptics o tríptics i escultures. 
Hauran de ser obres inèdites. 
Les mides hauran de ser DIN3 i muntades sobre passepartou . 

Presentació de l’obra

Enviar la documentació a:    mediacioensalut@gmail.com
       Còpia digitalitzada de l’obra en format JPG amb una resolució no inferior a 30 dpi sense excedir 1 MB.
       Títol de l’obra, tècnica emprada, mides i data realització.
       Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per escrit.

       Nom i cognoms , DNI,  adreça postal, telèfon de contacte i correu electr nic de l’artista. 

       Breu currículum (Màxim de 200 paraules)
       Document signat acreditant ser autor de l’obra.
       Document  signat acreditant ser una obra inèdita.
       Document signat d’acceptació de les bases del concurs.  

La data de finalització de candidats al premi  serà el dia 20 d’octubre de 2016 a les 15h.

Per a qualsevol consulta relativa a l’enviament del dossier, escriure al correu electr nic mediacioensalut@gmail.com amb el telèfon i correu electr nic de l’autor i es donarà resposta a la consulta el més aviat possible.  
  

Selecció d’obres

La comissió de selecció  serà formada per :

El President de la SCMS
Un membre de la Societat Catalana de Mediació en Salut. Un membre de la Comissió de Cultura Facultat de Belles Arts  Un representant dels pacients.

La comissió escollirà les 3 millors obres entre totes les enviades.
En un termini de 72 hores s’enviarà un correu electr nic als seus autors perquè enviïn les obres originals a:
*  El Vicedeganat de Cultura i Estudiants de la Facultat de Belles Arts.
Edifici Principal. Planta Baixa.
*  Horari de recepció d’obres: De dilluns a divendres de 10h a 15h.

La obra guanyadora es farà  pública  el 20 de novembre de 2016 mitjançant publicació al Blog, Tweeter i Linkedin de la SCMS  i correu electr nic a l’autor/a. 


Les decisions del jurat són inapel·lables.   
 
La resta d’obres  no seleccionades podran ser retirades a partir del 21 de novembre   en horari de 10h  a 14h   previ presentació del DNI del autor/a i/o autorització escrita amb fotoc pia del DNI del autor/a i de la persona que ho retiri.
Les obres no guanyadores que no siguin retirades en el termini de  30 dies quedaran a plena disposició de la Facultat de Belles Arts,   podent fer l’ús que es consideri oportú  o destruir-les sense dret a   reclamar  els drets d’autoria ni rebre  cap tipus de contraprestació per part del seu autor/a. 

Premis 

La obra guanyadora serà la imatge del Premi “Espais Saludables” 2016 de la Societat Catalana de Mediació en Salut i serà premiada amb 600  €.
També hi haurà dos accèssits que rebran un certificat d’acreditació i seran exposats a la Jornada anual de la SCMS, juntament amb l’obra guanyadora.

S’entregarà certificat acreditatiu  de guanyador del concurs, a efectes curriculars. Així mateix, l’autor guanyador serà convidat a la Jornada anual de la Societat Catalana de Mediació en Salut on es lliurarà el premi “Espais Saludables” per a poder presentar la seva obra.  

Difusió de les obres 

L’obra guanyadora serà la imatge del Premi “Espais Saludables” 2016 de la Societat Catalana de Mediació en Salut” tant en suport web com imprès, i se’n farà difusió amb la indicació del nom del seu autor/a.
 
L’obra premiada i els dos accèssits es publicaran a la web i a les xarxes socials de la SCMS, amb la indicació del nom dels seus autor/es. També seran exposades el dia de la Jornada en una taula destacada convenientment identificades. 

La SCMS es reserva el dret en exclusiva de la utilització de la imatge de l’obra premiada i els dos accèssits  que els autors no podran destinar a cap altre ús.
 
 L’autor/a seleccionat cedeix gratuïtament els drets de reproducció de les obres seleccionades. Totes les obres reproduïdes als mitjans de comunicació seran citats correctament amb els noms dels autors. La utilització de les reproduccions de les obres sense relació al Premi “Espais Saludables” queden sota propietat de l’autor/a.
La SCMS queda exempta de tota responsabilitat per danys parcials o totals, subtracció robatori etc que es pugin produir a l’obra.

La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal. 

BASES EN PDF