CONVOCATÒRIA: CONCURS INTERNACIONAL DESIGN A BRAND MARCA ÚNICA TUI SANTANDER.

BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DESIGN A BRAND MARCA ÚNICA TUI SANTANDER

Fins al 15/02/2013 [+]

Es convoca un concurs de disseny per a estudiants universitaris amb l'objectiu d'aconseguir una imatge comuna per a les Targetes Universitàries Intel·ligents -TUI- del Banc de Santander i alhora fomentar, reconèixer, difondre i premiar la creativitat i el talent en el marc del disseny.

El concurs es regirà per les següents bases:
 
Artícle I. Participació i registre
La participació en el concurs és gratuïta. Poden participar en aquest concurs els estudiants de qualsevol universitat, independentment de la seva nacionalitat, que siguin majors d'edat (segons la legislació vigent al país en el qual cursen els seus estudis) i que es trobin matriculats en el curs acadèmic 2012/2013.
Encara que el concurs va dirigit prioritàriament a estudiants de facultats d'estudis artístics, escoles de disseny i similars, la participació no està limitada a aquest tipus d'estudiants.

S'estableixen dues modalitats de participació:

1. Institucional: Quan els dissenys es presentin com a fruit d'un treball de curs o tutoritzat per un professor de la universitat, facultat o escola on cursa els seus estudis el participant.

2. Lliure: Quan els dissenys es presentin sense la intervenció de la universitat, facultat o escola on cursa els seus estudis el participant. És possible la participació en grup en qualsevol de les dues modalitats. En aquest cas, el grup haurà de designar un estudiant representant del mateix que serà qui es registri en la competició, corresponent únicament a aquest representant del grup el dret a percebre el premi en el cas de resultar guanyadors sense perjudici que, una vegada rebut el premi, pugui compartir-ho amb el grup.


Article II. Calendari

• El procés de registre de participants en el concurs s'inicia en el mateix moment en què s'empleni i enviï la fitxa de participació i la/s proposada/s de disseny a través de la web del concurs. No fa mancada registrar-se prèviament.
• Termini per a la presentació i lliurament de propostes: 15 de novembre de 2012 a les 00:00h al 15 de febrer del 2013 a les 23:59h (Zona GMT).
• Comunicació del disseny guanyador: 15 de març de 2013
• Lliurament del premi: 25 de març de 2013

L'empresa organitzadora es reserva el dret de modificar i/o ampliar els terminis del present calendari en funció de l'evolució de la competició i de la qualitat de les propostes presentades.

Article III. Requisits de presentació de les ofertes i participació

Les propostes, que es remetran abans del venciment del termini establert, hauran de presentar-se en format digital a través de la web del concurs www.tuisantander.com/designabrand/. Per poder enviar la/s proposada/s, el concursant haurà d'emplenar correctament la fitxa d'inscripció d'acord a la seva modalitat de participació. Aquesta fitxa es troba disponible en la web del concurs, en l'apartat "Envia la teva marca". En la fitxa d'inscripció el concursant haurà d'indicar les seves dades personals i de contacte, així com el seu nombre de DNI o Passaport. Aquestes dades han de ser autèntics ja que seran requerits en cas que la proposta resulti guanyadora.

L'empresa organitzadora confirmarà la recepció de la fitxa de participació i la/s proposada/s i documentació aportada a l'adreça de correu indicada en la fitxa d'inscripció. Les propostes que no reuneixin la mínima qualitat exigible d'acord amb els criteris de l'Article VI, podran ser directament rebutjades.

Article IV. Especificacions tècniques de les propostes

Els participants hauran de presentar la seva/s proposada/s de disseny en un únic document en format PDF i amb un pes màxim de 3 MB. Aquest document haurà de contenir els següents dos apartats amb el contingut que s'indica:

1. Presentació de la marca corporativa

• Concepte
• Logotip
• Coloreixis
• Blanco/negre
• Tipografies
• Reduccions
• Variacions: La marca ha de presentar-se amb dues variacions de *baseline:
a) USC Santander (University Smart Card)
b) TUI Santander (Targeta Universitària Intel·ligent)

2. Presentació de la Campanya de comunicació de la nova marca

• Concepte estratègic
• Línia gràfica de cartells (3 peces A3)
• *Flyer

Article V. Premis

El disseny guanyador obtindrà un premi d'1.500 euros bruts. Així mateix, si el disseny guanyador pertany a la modalitat de participació Institucional, la universitat, facultat o escola on cursi els seus estudis el participant guanyador, rebrà al seu torn un premi d'1.500 euros bruts. Si el disseny guanyador ha participat sota la modalitat Lliure, a més del premi principal, s'atorgarà un esment especial a un dels dissenys presentats des de la modalitat Institucional, que comportarà el lliurament d'un premi d'1.000 euros bruts per al seu creador i 1.000 euros bruts per a la universitat, facultat o escola de la qual aquest provingui. Sobre els imports dels premis, es practicaran les retencions fiscals que legalment procedeixin, descomptant els imports que puguin correspondre en funció de les normatives bancàries i fiscals vigents als diferents països.
El dia del lliurament dels premis s'anunciarà oportunament en la web del concurs. El lliurament es realitzarà dins del mes següent a la data en la qual la decisió del tribunal es faci pública en la web del concurs.

Article VI. Valoració dels dissenys

Els dissenys presentats seran avaluats per un tribunal compost per 5 membres, 3 a proposta del Banc i per dos professionals experts del món del disseny. La identitat dels membres del tribunal es publicarà a la pàgina web del concurs una vegada hagin estat triats. Aquest tribunal, a l'hora de valorar els dissenys tindrà en compte els següents criteris:

• Coherència amb l'objectiu del concurso
• Facilitat d'identificació del disseny proposat amb la *TUI de Santander Universitats
• L'originalitat de la idea
• L'adequació i claredat de la proposta
• La incorporació d'aspectes innovadors
• L'aplicació de la proposta a diferents suports

Article VII. Comunicació del premi al guanyador i gaudi del mateix

El guanyador serà informat de la decisió del tribunal a través de la mateixa adreça d'e-mail que hagi facilitat en el moment del seu registre en la competició i, una vegada confirmada la seva identitat i el compliment per la seva banda dels requisits de participació, el seu nom serà publicat en la web de la competició i es procedirà a organitzar el lliurament de premis.
Àdhuc havent-hi resultat guanyador, no tindrà dret a premi l'estudiant que hagi realitzat, segons el parer del Santander o de l'empresa organitzadora, una actuació fraudulenta en qualsevol àmbit de la seva participació en el present concurs.
Per al supòsit que no sigui possible localitzar al guanyador del premi, aquest no accepti el mateix o incompleixi l'establert a les presents bases, el tribunal triarà dos suplents que substituiran consecutivament, al guanyador en qualsevol de les esmentades circumstàncies sempre que compleixin, al seu torn, els requisits necessaris per tenir accés al premi.
En el cas que, per qualsevol motiu, l'agraciat no pugui gaudir el seu premi, no podrà transmetre o *donar el mateix, passant el premi al suplent corresponent.
En el cas que ni el guanyador ni cap dels suplents a els qui correspongui compleixin els criteris establerts en els paràgrafs anteriors, el premi no s'adjudicarà a cap disseny i la competició serà declarada deserta.
En el cas que cap de les propostes presentades compleixi els mínims estàndards de qualitat exigibles, el tribunal, seguint el seu propi criteri, es reserva el dret de declarar deserta la competició.

Article VIII. Drets de propietat intel·lectual

Els drets d'ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació, reproducció i, si escau, registre del projecte seleccionat quedaran cedits a favor de Banc Santander, com a part impulsora del concurs de dissenys.
Així mateix, en el marc de la present relació, quedaran cedits a favor de Banc Santander els drets d'ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació, reproducció i, si escau, registre dels altres projectes presentats a concurs i que no hagin resultat guanyadors, a fi que els pugui reproduir i comunicar públicament.
Banc Santander garanteix que, en cap cas, divulgarà o publicarà els projectes presentats amb finalitats perjudicials per als autors, a els qui se'ls reconeixeran els drets inherents que com a autors de les obres els corresponguin. Així mateix, si ho considerés precís, Banc Santander podrà identificar en les obres als autors de les mateixes.
Els autors dels dissenys ostentaran els drets morals i altres drets de propietat intel·lectual inherents a la seva persona


Article IX.- Protecció de dades

Els participants en el Concurs queden informats que les seves dades personals als quals Banc Santander tingui accés com a conseqüència de la participació en el present Concurs, s'incorporen al corresponent fitxer de Banc Santander, autoritzant a aquest al tractament dels quals siguin necessaris per a la seva utilització en relació amb el *desenvolvimiento del Concurs i que tindran caràcter obligatori.

Aquesta autorització guarda relació directa amb la creació i el manteniment de la relació contractual establerta pel fet de participar en el Concurs, atès que és condició necessària per permetre tal participació en el mateix, la seva gestió, l'adequat lliurament dels premis i la correcta gestió dels drets cedits en virtut del previst a les presents bases.

Els concursants queden informats del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en els termes previstos i de conformitat amb l'establert en la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent exercitar aquests drets, en qualsevol moment, per escrit mitjançant carta acompanyada de còpia del Document d'Identitat, i dirigida a Banc Santander, S. a. Avinguda de Cantàbria s/n 28660 *Boadilla de la Muntanya (Madrid), sent responsable del fitxer Banc Santander, S.A, amb domicili a aquests efectes en l'adreça abans indicada.


Article X.- Reclamacions, legislació i jurisdicció aplicable.

Els concursants es comprometen al fet que la informació que facilitin sigui completa, veraç i es trobi actualitzada; en tot cas, Banc Santander no comprova l'autenticitat de la informació que proveeixin els concursants i declina, per tant, qualsevol responsabilitat que es derivi d'eventuals errors, omissions o falsedats.

Qualsevol reclamació sobre la decisió final del jurat i l'elecció dels projectes guanyadors del premi i, si escau, dels esments especials, haurà de fer-se en el termini d'una setmana després de l'adjudicació i comunicació del premi, no admetent-se qualsevol reclamació posterior. La competició no es podrà impugnar en cap cas per un error comès involuntàriament per l'empresa organitzadora i/o el Banc Santander.

Qualsevol altra reclamació haurà de plantejar-se igualment en el termini màxim de 10 dies des del fet que la motivi. El present concurs i les seves bases es regulen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia relacionada amb les mateixes o el concurs es resoldran pels Tribunals de Barcelona.

Article XI.- Publicitat

Podrà donar-se publicitat de l'existència i el resultat de la competició en quants mitjans i canals de comunicació l'empresa organitzadora i l'impulsor del concurs estimin oportuns. Igualment, es podrà donar a conèixer mitjançant cartells anunciadors aquest resultat en totes les universitats, facultats i escoles participants en el concurs. Així mateix, els guanyadors autoritzen al Santander a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en el material publicitari relacionat amb la present competició, sense que això li confereixi dret de remuneració o benefici algun a excepció del lliurament del premi guanyat, renunciant per tant a qualsevol altre dret derivat de la participació en el Concurs.

Article XII.- Acceptació tàcita de les bases i dipòsit

La simple participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases íntegrament i el criteri de l'empresa organitzadora quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del seu desenvolupament.
L'empresa organitzadora es reserva el dret d'interpretar, modificar les condicions del present concurs en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si escau, l'anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.
Les bases quedaran dipositades davant el Notari de Barcelona Don Ricardo Ragin Barceló i estaran publicades a la pàgina web a la disposició de qualsevol persona que volgués consultar-les i en l'Arxiu Electrònic de bases de Concursos (*ABACO), servei d'interès general ofert pel Consell General del *Notariado al que es pot accedir a través del seu Web www.notariado.org.